Witaj na stronach Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie!

niedziela, 23 czerwca, 2024

Znaczenie Rady Parafialnej

Ojciec Święty w „programowym” dokumencie Novo millennio ineunte, wytyczającym drogę Kościołowi na nowe tysiąclecie, odwołuje się do rad duszpasterskich, jako struktur, które maja kultywować i poszerzać przestrzenie komunii kościelnej. Komunia ta powinna być widoczna w relacjach miedzy biskupami, kapłanami i diakonami, miedzy duszpasterzami, a całym Ludem Bożym, miedzy duchowieństwem i zakonnikami, miedzy stowarzyszeniami i ruchami kościelnymi.

Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją doradczą księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Z jednej strony wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, a z drugiej strony wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form apostolstwa świeckich, działalności charytatywnej i działalności na rzecz wspólnoty parafialnej. Wszystkie działania stara się podejmować w duchu odpowiedzialności razem z duszpasterzami, za parafię i poziom jej życia religijnego. Stara się też pomagać duszpasterzom w rozeznaniu problemów społeczno-religijnych, występujących na terenie parafii tak, aby spełniali oni z należytym skutkiem rolę przewodników dla ludzi. Zmierza też do uaktywnienia poszczególnych   wiernych, zespołów parafialnych i grup apostolskich.

Szczegółowe normy jej powołania, składu i funkcjonowania reguluje Statut Rad Duszpasterskich Archidiecezji Lubelskiej z 3.09.1997 r. zatwierdzony przez Ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego.

W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: wybrani, urzędowi oraz mianowani przez Księdza Proboszcza lub Rektora kościoła. Liczba członków Rady pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez duszpasterza.

Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych.

W dniu 30 listopada 1997 r. odbyły się po raz pierwszy wybory według wspomnianego statutu.

W grudniu 2017 r. upłynął okres pięcioletniej kadencji Rady Duszpasterskiej i w związku z tym zostały przeprowadzone wybory do nowej Rad. W naszej parafii wybory odbyły się 3 grudnia 2017 r. W lipcu 2021, po odejściu na zasłużoną emeryturę ks. Józefa Łukasza w skład rady wszedł ks. Wiesław Kosicki.

Zgodnie ze Statutem Rad Duszpasterskich Archidiecezji Lubelskiej zaprzysiężenie Rady odbyło się 8 stycznia 2023 roku.
Skład Rady przedstawia się następująco:

Ks. Wiesław Kosicki – Przewodniczący
Ks. Tomasz Ślusarczyk
Bloch Karolina
Fedor Maria
Gałan Małgorzata
Hofmann Grzegorz
Jabłoński Andrzej
Kosiorek Dominik
Malec Piotr
Mazurek Anna
Mysłowski Tadeusz
Niedźwiedź Krystyna
Pękala Aleksandra
Szewczyk Anna
Ślązak Ewa
Tatara Paweł


Zebrania Rady zwołuje ks. Proboszcz w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Posiedzenia Rady nie mają z reguły charakteru publicznego czy otwartego, ale mogą w nich brać udział zaproszeni eksperci i konsultanci, którym jednak nie przysługuje prawo głosowania.

Do ważności uchwał Rady wymagany jest udział w jej posiedzeniu 50 % wszystkich członków. Kadencja Rady trwa 5 lat. Poszczególni członkowie dysponują możliwością wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa. W przypadku śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania członka Rady pochodzącego z wyboru, na jego miejsce pozostali członkowie Rady wybierają nową osobę zwykłą większością głosów.


Skład Rady Parafialnej w poprzedniej kadencji (na zdjęciu stan osobowy na grudzień 2017)