Witaj na stronach Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie!

niedziela, 23 czerwca, 2024

Jedyny Kapłan – „człowiek, Chrystus Jezus”

Nie wolno nigdy zapominać, że z woli Boga jest tylko jedna osoba, która jako jedyna usuwa grzechy świata, jednoczy ludzi z Bogiem, daje życie wieczne. To Chrystus: „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie” (1 Tm 2,5-6). Czytając z kolei List do Hebrajczyków odkrywamy trzy najważniejsze rysy jedynego Pośrednika – jedynego Kapłana, Jezusa: „Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi” (7,24n). Pierwszym z nich jest życie – nieprzemijające. On jest – również dzisiaj i w odniesieniu do nas – jedynym, żyjącym Kapłanem. Chrystus żyje jako zmartwychwstały Syn Człowieczy, jako Mąż (aner – J 1,30), Mesjasz-Oblubieniec (por. Mk 2,19-20), Małżonek tej Oblubienicy, którą jest Kościół (por. Ap 19,7-8; 21,9). Drugi rys jedynego Kapłana to nierozdzielnie związana z Jego osobą Ofiara: „przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę” (Hbr 9,14-15). Trzeci – to namaszczenie Duchem Świętym. Od opowiadania o tym namaszczeniu w czasie chrztu w Jordanie rozpoczyna się kapłańska działalność Jezusa z Nazaretu (egzorcyzmy, odpuszczanie grzechów, błogosławieństwa, rozmnożenie chleba, modlitwy wstawiennicze). Duch Święty jest tą osobową Mocą, która decyduje o skuteczności misji kapłańskiej ziemskiego Jezusa (por. Mt, 12,28; Mk 3,22-30. Dar Ducha, jak podkreśla św. Jan ewangelista, został udzielony Jezusowi na stałe („zstąpił i spoczął na Nim” – J 1,32).

Polecamy doskonały artykuł o kapłaństwie autorstwa ks. prof. dr hab. Henryka Witczyka:
https://biblista.pl/ukryte/medytacje-biblijne/3447-medytacja-o-kapastwie.html

2 czerwca 2002 roku. Błogosławieństwo prymicyjne. O. Mirosław Pikus

Świat dzisiejszy woła o kapłanów świętych! Tylko kapłan święty może stać się w dzisiejszym, coraz bardziej zsekularyzowanym świecie przejrzystym świadkiem Chrystusa i Ewangelii (…) Kapłan może być przewodnikiem i nauczycielem o tyle, o ile stanie się autentycznym świadkiem.

Św. Jan Paweł II - Karol Wojtyła

Papież

Kto kocha, pragnie poznać. Wyrazem prawdziwej miłości Chrystusa jest zatem pragnienie poznania Jego samego i wszystkiego, co Go dotyczy. Ponieważ miłość Chrystusa staje się w sposób konieczny miłością człowieka, formacja do Chrystusowej posługi obejmuje także wychowanie w naturalnych ludzkich cnotach. Skoro kochać Go znaczy poznawać Go, pracowitość i pilność w nauce są oznakami autentyczności powołania. Ponieważ Chrystus nigdy nie jest sam, ale przychodzi, aby gromadzić ludzi w swoim ciele, miłość Chrystusa musi łączyć się z miłością Kościoła. Chrystus zechciał przyjść do nas we wspólnocie Kościoła, żarliwa miłość do Kościoła ujawnia moc i trwałość więzi z samym Panem.

Kard. J. Ratzinger

Papież Benedykt XVI